វីរុសកូរ៉ូណា - ព័ត៌មានបច្ចុប្បន្នបន្ថែមអាយឌីអូ Morgenpost, ប៊ីល, ញូវយ៉កឃឺរ, សាកលវិទ្យាល័យហីឃីន

ដោយសារវិបត្តិកូរ៉ូណាយើងបានបង្កើតខ្សែទូរស័ព្ទពិសេសសម្រាប់អ្នកដែលយើងឆ្លើយសំណួរអំពីការអនុវត្តនិងការលុបចោលដំណើររបស់អ្នក។

សូមទូរស័ព្ទឬសរសេរមកយើងតាមរយៈ whatsapp ។

0175 / 4784723